داروخانه فروشی-روزانه-محمدشهر-فروش نقد:۳تومن-بیمه ۲ تومن-ملک اجاره(۱۵ پیش۰ماهی ۲ تومن)-قیمت:۶۰۰تومن

صالح اباد شرقی(پایین خانی اباد)-پروانه فعال داروخانه -فروش نقدی:۲-۳ تومن-بیمه:۵-۷تومن -قیمت :۵۵۰-تخفیف خوب پای قرارداد