خدمات

 مشاوره در زمینه خریدوفروش داروخانه (انتقال سرمایه )زیر نظر وکلای کار ازموده و مجرب-مشاوره در امور حقوقی زیر نظر وکلای پایه دک دادگستری-عقد قراردادانتقال سرمایه در امن ترین شرایط-معرفی مسءولین موسس به داروخانه و.....