ساخت واکسن ایدزنزدیک است

دانشمندان موسسه ملی بهداشت آمریکا(NIH)یک آنتی بادی را که توسط یک بیمار HIVمثبت تولید شده بود،شناسایی کردندکه98 درصد از تمام گونه هایHIVازجمله آن دسته از گونه هایی که به آنتی بادیهای دیگرمقاوم هستند خنثی می کند.

محققان دریافتند که یک آنتی بادی به نام N6قادر به شناسایی ویروس HIVومقابله با آن است.هنگامی که محققان N6را بر روی 181 گونه مختلف از HIVقراردادند،این آنتی بادی موفق به نابود کردن98 درصد از آنها،ازجمله16تا20 نوع از این گونه ها شد که به آنتی بادیهای دیگرازهمان طبقه بندی مقاومت نشان داده بودند.آنها با کشف این آنتی بادی از همیشه به ساخت واکسن نزدیک شدند.منبع:ISNA به نقل از مجلهIMMUNITY