نشست فصلی انجمن علمی داروسازان ایران 1395

نهمین نشست فصلی انجمن علمی داروسازان ایران با محوریت مکملهای دارویی-داروهای گیاهی ازتاریخ یکم تا سوم دیماه 1395 برگزار می شود.لازم به ذکر است جهت این همایش 15 امتیاز در نظر گرفته شده است.