ضوابط جدیدتاسیس واداره داروخانه ها

برابرآخرین ضوابط وتاسیس داروخانه ها مصوب 1395/7/25به اطلاع میرساند باتوجه به حذف تبصره2ماده5 دراین آیین نامه محدودیت ابطال و تاسیس همزمان داروخانه در سراسر کشور برداشته شده و موسس داروخانه می تواند به دفعات ابطال وتاسیس همزمان داشته باشد.