علایم سرطانی شدن خالها

خالهای مادرزادی نسبت به سایرخالهاکه در طول حیات به وجود می آینداستعدادبیشتری برای سرطانی شدن دارندکه ترشح،خونریزی،تغییر رنگ ونامنظم شدن حاشیه خال از علایم مشکوک بودن آن به سرطان است.قرار گرفتن خال در معرض آفتاب همچنین ایجاد سایش روی آن می تواندزمینه ایجاد سرطان را در آن فراهم کند.منبع:صدای ایرانی