تشخیص زود هنگام آسم

محققان دانشگاهloughboroughانگلیس موفق به شناسایی مولکولی در خون افرادمبتلا به اسم شدند.تیم پزشکی نمونه بزاق از هردوبیماران مبتلا به اسم و افراد سالم جمع اوری کردند و با استفاده از روش طیف سنجی جرمی کروماتوگرافی مایع(liqud chromatography-mass spectrometry) موفق به تشخیص نشانگرهای زیستی شدند که در این بیماری دخیل است.در صورت اثبات کارایی و توسعه این روش می تواند به ابزاری برای تشخیص زود هنگام این بیماری تبدیل شود.